Строеж на Земята – част първа

Предлагам да направим едно интересно пътуване. Съвсем не в съседния град, дори в космоса не. Ще отидем до земното ядро, навлизайки във вътрешността на Земята.

Преди 4,6 милиарда години Земята представлявала нажежено кълбо от скали и изригващи вулкани, освободени от неспокойната вътрешност на планетата. Средната температура на земната повърхност била около 800 º С. Въздухът бил много плътен и се състоял от отровни пари. След много години от облачния покрив, закрил светлината на Слънцето, завалели поройни дъждове. Земята се охладила, появили се първите плитки морета, все още непригодни за живот, но достатъчно видими, за да се раздели Земята на вода и суша.

земни слоеве

Планетата Земята има радиус от 6370 км, средна плътност 5,5 г/см2 и слоест строеж. Най-външният слой – земната кора, е от твърди скали, чиято дебелина варира от 5 до 75 км. Кората се състои от много отделни парчета, наречени тектонски (литосферни) плочи, които прилепват като частите на огромен пъзел. Плочите плават в полуразтопената горна част на мантията. Разграничават се два вида земна кора: континентален – изгражда континентите, и океански – изгражда океанското дъно. Континенталният вид се състои от гранит, който е лека скала, докато океанският вид е от плътна базалтова скала.

Под земната кора се намира мантията – дебел слой горещи, полуразтопени скали, наречени магма. Дебелината на мантията е около 3000 км.

Земното ядро е в центъра на Земята. Радиусът му е приблизително 3500 км. Температурата вътре в ядрото е много висока. Под действие на топлината му магмата се издига нагоре, охлажда се и се спуска отново надолу. Поради тези кръгови движения (конвекция) тектонските плочи плават в полутечната магма като гигантски салове.

наименуване

Презентираме материала “Строеж на Земята” с илюстративните карти и класифициращите думи, като ги подреждаме върху работното ни място. Детето поставя съответните контролни карти, съдържащи илюстрация и изписана дума отдолу. 

дефиниране

След като сме представили земните слоеве с материала СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА, въвеждаме терминологичните карти. Детето съчетава думата с нейното описание.

макети на земните пластове

от пластилин

С помощта на цветен моделин изработваме малък макет на земното кълбо. Започваме от вътрешното ядро в жълт цвят, обвиваме го с външното ядро в оранжев цвят, с по-дебела обвивка правим мантията в червен цвят, с кафяв моделин правим земната кора и накрая в синьо – океаните, а в зелено – континентите. 

активен диск

С помощта на активния ДИСК децата ще добият визуална представа за вътрешния строеж на Земята.