Настоящите Общи условия уреждат реда и начина на ползване на предоставяните от детски център Совичка информационни услуги и урежда отношенията между детски център Совичка и всеки един от потребителите на услугите, достъпни директно или индиректно чрез уебсайта sovichka.eu

Сайта, Уебсайта, Интернет страницата и sovichka.eu се използват с едно и също значение в текста по-долу.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Потребителите декларират, че с използването на Сайта се съгласяват с настоящите Общи условия.

За промяната на настоящите общи условия не се изисква предварителното и изрично уведомяване на потребителите, но такова може да бъде направено в срок от 30 календарни дни.

Потребителите дават своето съгласие, че се считат за надлежно уведомени относно промените в тези Общи условия посредством публикуването на последната им актуална версия на уебсайта sovichka.eu

В случай на несъгласие с настоящите общи условия или част от тях, потребителят следва да не използва предоставяните от уебсайта sovichka.eu услуги.

Отношенията между детски център Совичка и потребителите се уреждат от последната версия на Общите условия, публикувана на уебсайта sovichka.eu

Неизменна част от настоящите общи условия са условията за поверителност, публикувани на отделна страница. Съгласието с настоящите Общи условия се счита за съгласие и с условията за поверителност

ПОТРЕБИТЕЛИ

По смисъла на настоящите Общи условия, потребителите на уебсайта са само и единствено физическите и юридическите лица, които посещават sovichka.eu без да извършват регистрация. Регистрацията на потребители в уебсайта sovichka.eu не е възможна.

УСЛУГИ

Интернет страницата предоставя следните услуги на своите потребители:

 • Достъп до информационните ресурси на Сайта, мобилни приложения, оферти за покупка на стоки, текстове, бази данни, графики, аудио и видео материали, новини, снимки, концепции и други;
 • Възможността да споделят предоставените информационни материали в своите лични профили в различни социални мрежи.
 • Влючване в информационен имейл бюлетин, чрез който потребителите биват известявани за последните публикувани на уебсайта sovichka.eu статии и/или новини.
 • Резервиране на място в събития, организирани от детски център Совичка или от негови партньори.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителят има право да разглежда уебсайта sovichka.eu, да ползва посочените услуги на сайта единствено за лични нужди и с некомерсиални цели, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информация на сайта.

Потребителят се задължава:

 • да не поставя, изпраща и предава материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, правилата на интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
 • да не споделя линкове към страниците на sovichka.eu на места, където това е изрично забранено или се изисква разрешение от администратор, но такова не е потърсено.

Потребителят има право да споделя предоставените информационни материали в своя личен профил в различни социални мрежи и уебсайтове. При споделяне на информацията потребителят се съгласява със следните правила:

 • Споделянето на материалите е доброволно и не е задължителна част от използването на Уебсайта.
 • Споделянето или несподелянето не носи никакви допълнителни облаги за потребителите.
 • При споделяне на материали е задължително да се посочи първоизточника им. Задължително е споделения материал да има линк към оригиналната страница в sovichka.eu
 • Споделените материали не могат да съдържат повече от 100 думи от оригиналната статия или друг информационен материал. При наличие на повече думи споделения материал ще се счита за опит за нарушаване на авторските права.

АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само марки, текстове, изображения, база данни, графики, снимки), материали, софтуерни програми и мобилни приложения, публикувани на сайта принадлежат на детски център Совичка, негови контрагенти и/или други посочени правоносители. Информационните ресурси са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, Закон за марките и географските означения и подзаконовите актове по прилагането им. Нерегламентираното им използване представлява правонарушение и има за последица гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

РЕКЛАМИ

Детски център Совичка си запазва правото да позиционира на сайта всякакъв тип рекламни материали, включително, но не само: препратки към страници или приложения, които се оперират от трети страни, рекламни банери и други, като не носи отговорност за съдържанието им, техния характер и достоверност, доколкото друго задължение не му се вменява от приложимото българско законодателство.

Детски център Совичка не отговаря за каквито и да е преки или косвени загуби, пропуснати ползи или последвали вреди, причинени на Потребителя в резултат на използване на такива връзки към уебсайтове на трети лица.

ОБРАТНА ВРЪЗКА И КОНКТАКТ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

Детски център Совичка, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на потребителя.

Потребителят, който доброволно се регистрира за информационния имейл бюлетин на sovichka.eu, изрично се съгласява, че детски център Совичка има правото да му изпраща непоискани търговски съобщения по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Детски център Совичка гарантира, че изпращането на съобщения от имейл бюлетина до Потребителя става само след изрична заявка от страна на потребителя, че иска да получава материали от sovichka.eu, която се дава със записване на Потребителя в имейл бюлетина и изрично поставяне на отметка на полето за съгласие с условията за поверителност на Уебсайта.

Записването в имейл бюлетина на детски център Совичка става чрез специална форма за абонамент, като на нея изрично е упоменато, че потребителят се записва в информационен имейл бюлетин и ще продължава да получава имейли и други материали от sovichka.eu

Записването в имейл бюлетина на детски център Совичка от страна на потребителя се счита за изрично съгласие да бъдат получавани допълнителни имейли и всякакви други материали, които администраторите на сайта считат за полезни и свързани с тематиката на Уебсайта.

Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията от бюлетина директно с последването на линк от който и да е от получените имейли или като се свърже с администратор чрез някой от посочените в страницата Контакти канали за връзка.

Детски център Совичка си запазва правото да влиза във връзка с потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяните услуги, събиране на информация и маркетингови проучвания.

 • Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от дигиталните/онлайн канали на детски център Совичка, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
 • Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали и услуги.

ОТГОВОРНОСТ

Страните се съгласяват, че:

 • При настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само: случаи на непреодолима сила, форсмажорни обстоятелства, затруднения в глобалната мрежа, случаи на неразрешена намеса или достъп на трети страни във функционирането на сайта, детски център Совичка няма да носи отговорност за непредоставяне на посочените по-горе услуги или предоставянето им с влошено качество.
 • Детски център Совичка няма да носи отговорност за непредоставяне на горепосочените услуги или предоставянето им с влошено качество при извършване на профилактики и тестове на връзки, мрежи или софтуер на уебсайта sovichka.eu
 • Детски център Совичка не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от потребителя или от трети лица, настъпили вследствие прекратяването, изменянето или ограничаването на горепосочените услуги, изтриването, загубването, или непълнота на съобщения, материали или информация, пренасяни, записвани или станали достъпни чрез уебсайт sovichka.eu

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За всички неуредени въпроси в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване от компетентните български съдилища. Дружеството съветва потребителите редовно да извършват проверки на сайта с цел запознаването им с последната актуална версия на Общите условия.

Настоящите Общи условия са в сила от 23 Юни 2018 г.