Игри на глас – творческо писане

Още ли се чудите как да организирате интерактивния си урок по български и литература? Тогава да поиграем на … творческо писане. Може би се питате какви са тези игри на глас? Елате (г)и вижте…

Един древен мъдрец “ми беше казал”, че най-ценното на този свят е приятелството. Но има един вид приятелство, което е безценно – приятелството с хубавата книга. То започва от детството и през целия живот ни помага да разпознаем доброто от злото, красивото от грозното, истината от лъжата; разширява знанията ни за света; прави ни по-добри, по силни, по-мъдри; сочи ни пътя към правдата и щастието.

Книгата – незаменимият приятел 

Нейният приказен свят е пъстра дантела от тайнствени пътеки, отвеждащи към непознати земи и интересни съдби. Истинско удоволствие е четенето, но по-вълнуващо е писането. Как обаче да разбираме понятието творческо писане? Каква е неговата специфика, доколко то е креативно като метод за възпитание на подрастващите? 

Словесна пластика

Живописни са пластиките слово със своите жанрови, семантични и лексико-стилистични колорити. Прочитът на една приказка може да провокира писателските умения на сценичния режисьор, журналиста, пресаташето, актьора, литературоведа или на изкуствоведа. 

Да не губим повече време и да си подготвим сами сценарий за театрална изява по приказката “Справедливата подялба” от Ангел Каралийчев. За целта ще се разпределим в пет работни групи. Прочитаме текста на приказката, за да добием представа за мястото на действието, героите и техните характери. Определяме репликите на действащите персонажи, преработвайки думите на автора в подходящ диалог.

 

Екипът на творците драматурзи

Прочетете приказката и напишете диалог, който да се играе от трима души, като авторовата реч превърнете в пряка реч, запазвайки съдържанието и смисъла на текста. Разпределете репликите между магарето, лъва и лисицата.

 

Екипът на художествените сценаристи

Прочетете приказката и нарисувайте подходящи декори за малката сцена на кукления театър. Обърнете внимание, че в декорите не бива да фигурират образите на героите участници.

 

Екипът на художниците проектанти

Прочетете приказката и направете макет на куклите актьори с материали по избор или изработете проект за костюми на артистите в сцената.

 

Екипът на пресцентъра на Училищния театър

Прочетете приказката и изработете подходящ плакат за популяризиране на предстоящото театрално събитие. Напишете покани до своите родители, учители и приятели за представлението.

 

Екипът на журналистите

Прочетете приказката и опишете с ваши думи предстоящото театрално събитие. Направете интервю с режисьорите и художествените сценаристи за положените от тях усилия при подготовката на това вълнуващо мероприятие.

По този начин моделираното слово стимулира развитие на познавателните процеси у подрастващите чрез интелектуални игри, провокиращи мислене през възможности: креативно мислене – творческо писане.

А ето и текста на приказката “Справедливата подялба” от Ангел Каралийчев.

Лъвът, магарето и лисицата тръгнали на лов. Подгонили зверовете горски. Лисицата си пъхала носа в гъсталаците, откривала изплашените животни, лъвът ги събарял с тежки удари, а магарето мъкнело поваления дивеч на гърба си. Вечерта тримата ловци спрели пред пещерата на лъва. Горският цар погледнал лакомо натрупания дивеч и заповядал на магарето да направи подялбата. Добродушното магаре разпределило най-добросъвестно плячката на три еднакви купчини и рекло:

— Господарю, избирай сега оная купчина, която ти хареса. И трите са еднакви.

Лъвът изгледал магарето с ярост, скочил, хвърлил се върху него и го разкъсал.

— Направи нова подялба! — обърнал се той към лисицата. Хитрата лисица, като видяла какво се случило след първата подялба, събрала трите купчини дивеч на едно място, откъснала едно крилце от врабче, отнесла го настрана и рекла:

— Господарю, смятам, че най-справедливата подялба е тази, която направих: за тебе всичкия дивеч, а за мене — крилцето на врабчето.

— Кой те научи да постъпиш тъй хитро? — попитал лъвът.

— Тъжният край на магарето! — поклонила се лисицата, захапала крилцето и побягнала.