“Представлението” – теза

В текст от 4 – 5 изречения запишете какво внушават думите от главата “Представлението” на Вазовия роман “Под игото”:

Всички, които знаеха песента, запяха я – и мъже, и девойки; тя сбра всичките души в едно, сля сцената със залата и се издигна към небето, като молитва.

Насоки за размисъл при създаването на теза:

Представлението

1. Чии са думите? – На повествователя от главата “Представлението” на Вазовия роман “Под игото”

2. Какъв акцент поставят? – Върху пробуждането на духа на народа; върху превръщането на мирния човек в силна борбена личност; върху решителността, смелостта и готовността за противодейство и саможертва

3. Как тълкуваме думите? – Запяването на революционната песен сигнализира за духовното пробуждане и националното самоосъзнаване на хората от Бяла черква. Песента става мощен изразител на надеждата за тържествуването на справедливостта.

4. Какво е мястото им в текста? – Финалната част от представлението, играно в салона на Мъжкото училище, от едноименната глава на романа “Под игото”

5. Каква е връзката на цитата с елементите от творбата? – Изразът разкрива въздействащата роля на песента за духовното израстване на обикновените хора. Подета от Каблешков, бунтовната песен постепенно обхваща присъстващите в залата, като ги приобщава към разбирането за революцията като единствен път за постигане на свободата. 

6. С какви изразни средства е постигнато внушението? – Внушението за обединяващата сила на песента е постигнато чрез двукратната употреба на обобщителното местоимение “всички” и чрез градираните метафорични олицетворения “сбра всички души в едно” и “сля сцената със залата”. Завладявайки постепенно цялото общество, революционната песен разкрива решителността и смелостта на обикновените хора. С финалното сравнение на “песента” с “молитва” се поставя акцент върху вярата за възтържествуването на справедливостта и надеждата за свобода.

Мотивът за песента в главата “Представлението” на Вазовия роман “Под игото” е съществен детайл в композицията както на самия откъс, така и на цялото произведение. Думите на повествователя разкриват въздействащата роля на песента за духовното израстване на обикновените хора. Подета от Каблешков, бунтовната песен сигнализира за националното самоосъзнаване на хората от Бяла черква. Внушението за обединяващата сила на песента е постигнато чрез двукратната употреба на обобщителното местоимение “всички” и чрез градираните метафорични олицетворения “сбра всички души в едно” и “сля сцената със залата”. Завладявайки постепенно цялото общество, революционната песен разкрива решителността и смелостта на обикновените хора. Финалното сравнение на “песента” с “молитва” поставя акцент върху вярата за възтържествуването на справедливостта и надеждата за предстоящата свобода.