Как се пише теза за отличен?

Чудите се как да напишете най-убедителната теза? Как да оформите началото? Какво да включите в краткия си отговор? Кога да вмъкнете цитата от произведението? Всички тези въпросителни със сигурност ще отпаднат, ако успеете да развиете умение за представяне на писмени разсъждения по поставен литературен въпрос в рамките на 4 – 5 изречения. За целта ще се опитам да ви покажа лесен начин за оформяне на теза, като илюстрирам казаното с примерен вариант.

 
 • Прочетете условието на литературния въпрос.
 • Опитайте се да го осмислите.
 • Подчертайте ключовите думи и изрази в него.
 • Уточнете автора, заглавието и жанра на творбата.
 • Разтълкувайте ключовите думи от цитата.
 • Обяснете значението на изразните средства.
 • Направете извод на своето твърдение.
 • Проверете написаното за допуснати грешки.

Първото изречение на нашата теза трябва да включва:

 • автора и заглавието на произведението
 • жанра на творбата – повест, разказ, фейлетон, пътепис, поема, ода, балада, елегия, роман, лирическа песен

Във второто изречение тълкуваме аргументирано заложения във въпроса цитат:

 • Чии са думите и към кого са изречени?
 • Какъв е основният смисъл на цитата?
 • Как цитираният откъс се вписва в цялостното звучене на творбата?

В третото изречение продължаваме с тълкуването на въпроса в цитата:

 • Какво е идейното послание в цитата? 

И в четвъртото изречение тълкуваме въпроса от зададения цитат:

 • С помощта на какви изразни средства е постигнато внушението в цитата? (метафора, метонимия, синекдоха, риторичен въпрос, риторично възклицание, риторично обръщение, епитет, инверсия, олицетворение, сравнение, хипербола, градация, апосиопеза, алитерация, антитеза, етимологична фигура)

Последното изречение е за обобщаване на изказаното писмено разсъждение:

 • Какви изводи може да направим?

Не забравяйте да подредите всички изречения в своята теза в контекстуална цялостност. Внимавайте всяко едно от тях да има смислова и логическа свързаност. Пишете тезата си в сегашно историческо време, като спазвате граматическите и пунктуационните правила в българския език. Старайте се да изписвате заглавието на творбата точно, в кавички и с главна буква. Стремете се във всяко ново изречение да вмъквате допълнителна информация в своето писмено изказване. 

Примерен въпрос: Какво символизира белият цвят в контраст с черния в стиховете: „бяло ми месо по скали, по скали и по орляци, // черни ми кърви в земята, в земята, майко, черната“?

Примерна теза: Дълбоката изповед на лирическия герой от поемата на Христо Ботев “На прощаване в 1868 г.” е пропита с контрастни чувства и настроения, продиктувани от житейския кръстопът, пред който е изправен бунтовникът. Акцентът е поставен върху емоционалния контраст в душата на героя, илюстриран с епитетите “бяло” и “черно”. И ако белият цвят е символ на надеждата, на радостта и свободата, то черният става изразител на скръбта, смъртта и робството. Чрез цветовия контраст на белия и черния цвят е постигнато както физическото ситуиране на поробената земя, “отъждествена” с Балкана, така и духовната висота на саможертвения подвиг. Идейното внушение на символиката в двата стиха е реализирано чрез умело подбраните повторения “скали”, “земята”; алитерациите “орляци”, “черни”, “кърви”; риторическото обръщение “майко”. По този начин изповедта на бунтовника е доближена до родовата памет и разкрива осъзнатата му саможертва в името на най-висшата ценност – свободата на отечеството.