Как да развием критическо мислене у децата?

Защо за днешните деца е важно да развият умения за решаване на проблеми и критическо мислене? Какво ще ги накара да преосмислят това, което те смятат, че са знаели въз основа на погрешна или съмнителна информация? Как да определим критичното мислене – като вид интелектуална дейност с високо ниво на възприемане, разбиране и обективно мислене, или като вълнуваща игра на предизвикателства? Нека видим концепцията на Дейвид Клустер за критичното мислене:

 1. Индивидуално мислене – всеки формулира своя идея и преценка.
 2. Информацията е отправна точка, а знанието – мотивация за избор.
 3. Започваме с “атака” от въпроси за разбиране на проблема за решение. 
 4. Мисълта е подплътена с разумна и убедителна аргументация.
 5. Индиректна подготовка за развитие на аналитичното мислене.

предизвикателство, размисъл, дискусия

Списъкът на основните умения за критично мислене включва способност за наблюдение, интерпретация, анализ, заключение, оценка, обяснение и метапознание. Критичното мислене използва не само логически, но и широки интелектуални критерии като яснота, достоверност, точност, прецизност, уместност, коректност и справедливост.

наблюдение

яснота, прецизност

 1. Разпознаваме проблема.
 2. Набелязваме източници, съдържащи ясна информация по проблема.
 3. Събираме и подбираме уместна информация по проблема.
 4. Подреждаме информацията по значимост, тематика и аспекти за проблема.
 5. Откриваме работещи средства за посрещане на проблема.

Съветник: Дали ще успеем да се справим с първата фаза на критическото мислене зависи от формираната у нас култура на четене, включително и от способността за навигиране на източниците на информация, използването на различни стратегии за четене, адекватно разбиране на това, което четем, както и от сортирането на информацията по отношение на нейната важност.

интерпретация

достоверност

 1. Изграждаме контекст на проблема.
 2. Тълкуваме събраните данни.
 3. Идентифицираме фалшивите и пристрастни мнения по проблема.
 4. Подбираме силни аргументи.
 5. Разглеждаме нови идеи и знания в контекста на съществуващите.

Съветник: Това е етапът на изследване и събиране на познания за проблема.

анализ

точност

 1. Определяме връзките между различните части на събраната информация.
 2. Отхвърляме ненужната или неточна информация.
 3. Посочваме логическите връзки между предложенията.
 4. Търсим подходящи методи и техники за решаване на проблема.
 5. Разграничаваме фактите, които могат да бъдат проверени, от хипотезите.

Съветник: На този етап от процеса на критическо мислене целта ни е да очертаем обективен работен механизъм за решаването на проблема.

заключение

уместност

 1. Съставяме оправдани заключения.
 2. Извеждаме критерии за добро решение на проблема.
 3. Проверяваме взетите решения.
 4. “Претегляме” изводите по ценност, интереси, адекватност и уместност.
 5. Предлагаме примерен модел за обективно решение на проблема.

оценка

коректност

 1. Поставяме точна оценка на варианта за разрешаване на проблема.
 2. Представяме понятно схемата за действие при решаването на проблема.
 3. Правим последни корекции във вече предложените изводи.
 4. Оценяваме нашия конструкт по критерий приложимост и ефективност.
 5. Избягваме крайните решения и сме честни в разсъжденията си.

Изграждането на критическо мислене у децата стимулира тяхната творческа активност – нещо, което е приоритет в съвременното образование. Освен това учениците с развито критическо мислене обикновено показват усвоени умения за самоорганизация и самообразование. Способността да се мисли критично не е търсене на недостатъци, а обективна оценка на положителните и отрицателните аспекти на един познавателен обект. Основната идея за развитието на критическо мислене е да се създаде атмосфера на учене, в която учащите заедно с учителя да работят активно и съзнателно, да градят познавателен опит и култура като наблюдават, потвърждават, опровергават или разширяват своите знания, идеи, чувства или мнения за околната среда и света.