Игри за развитие на фонемното възприятие

Защо са важни упражненията-игри за развитие и стимулиране на фонемния слух?… Чрез тях по-лесно се овладява и коригира неправилното произнасяне или заменяне на един звук / група звукове с други.

На езика на Звукознайка – всяка промяна в артикулацията на фонеми се нарича дислалия, която може да бъде:

– анатомична;

– функционална – езиковите проблеми са генерирани от затруднения в дишането;

– звуковогенна – дефицит в изслушването, т.е. детето не чува определени звуци или ги чува погрешно.

Предлагам ви няколко игри и упражнения,  които имат за цел да развиват активното внимание и фонемното възприятие:

 

І. Да напишем писмо с вълшебната азбука

В това упражнение всяка буква от азбуката е игра. Т.е. с всяка буква означаваме определена част от речта – действие, местоимение, съществително, прилагателно… Целта е детето да “напише” писмо с тази азбука посредством съчетаването на графичен код и жест.

– А – АЗ (посочва с ръка себе си);

– Б – БУТАМ (извършва действието бутам);

– В – ВЛАКЧЕ (върти ръцете пред гърдите си като да са колела на локомотив)

Следва пляскане с ръце, с което се прави синтактична пауза за “изписване” на изречението: АЗ БУТАМ ВЛАКЧЕТО.

Детето повтаря след Звукознайка бавно и отчетливо трите думички от изречението.

Така може да се продължи с останалите звукове и букви.

 

ІІ. Фонематичен шах

Необходими материали: шахматна дъска; картонени кръгчета, върху които е изписан определен звук; празни картонени кръгчета.

Върху празната шахматна дъска детето и Звукознайка започват да редят своя фонематичен шах. Упражнението може да бъде с различна цел. Ако например е за диференциране на Ж / З;  Ш / Ж;  С / З при правилно произнесен звук в думата детето поставя кръгче с този звук върху шахматната дъска, ако ли не успее да разграничи правилното произношение – Звукознайка поставя празно кръгче върху дъската. След 10 поредни думи за диференциране по слух Звукознайка прави анализ на фонемното възприятие чрез постигнатите резултати.

 

ІІІ. Цветните срички

Необходими материали: 12 бр. бели правоъгълници с големина на карти за игра. Върху 6 от тях със син цвят са изписани вокалите, а върху останалите 6 карти гласните звуци са в червен цвят. В поднос пред детето всичките са обърнати с гръб, така че да не се вижда цветът. Звукознайка казва на глас един съгласен звук. Условието е при изтеглена червена буква детето да съставя сричка, която да завършва на гласната.

Например:  Звукознайка казва звук “К”. Детето тегли карта с червена буква “О”. Трябва да състави сричката “КО”.

Сините букви показват, че сричката трябва да започне с гласния звук. Или в случая детето трябва да каже “ОК”.

Играта може да се усложнява – като се изисква от детето да търси срички не само с посочената гласна, но и с всички тесни или широки гласни.

Вариант на тази игра е с пляскане. Ако Звукознайка плесне СИЛНО с ръце сричката завършва на гласния звук, ако плесне ТИХО с ръце – започва с гласния звук.

Целта на игрите за стимулиране на фонемното възприятие е да активират слуха към определени фонеми с цел вярно и коректно възпроизвеждане на конкретни звукове.

 

ІV. Риболов

Играта е сходна с предходната, но вместо изговаряне на съгласния звук, с който детето да съставя срички, Звукознайка лови с магнитче рибка, върху която е изписана съгласна буква. Тук при добро въображение може да се използват различни по цвят рибки с цел изписаните букви върху тях да се групират или диференцират по признак и вид (звучни/беззвучни, преградни/проходни, двуустнени/едноустнени, предорсални/медиодорсални…) в зависимост от задачите на корекционното занимание.

col 1col 2col 3col 4
Сортиране по цвят с уловената рибо-буквичка. В случая Ж / З.
Вариант на сортирането по цвят с уловената рибо-буквичка. В случая Ж /
С уловената рибо-буквичка „З“ започва думата ЗЕЛЕ и върху зелените кръгчета „изписваме“ думата, като поставяме картинката върху мястото на звука „З“.
С хванатата рибо-буквичка „З“ посочваме различни предмети или картинки, които започват със звука „З“ – зелено кръгче, зеле, зеленчук.
Посочваме картинка, която започва със звука „З“.
На мястото на звука „З“ поставяме рибо-буквичката „З“.

V. Повтаряй след мен

В тази игра Звукознайка изисква да се повтаря бавно и отчетливо всяка дума след нея, а след това и всяко изречение.

– Слънчо гледа слънчогледа. Слънчогледа Слънчо гледа.

– Петър плет плете. По три пръта преплита. Подпри, Петре, плета. Падна, Петре, плета.

– Бяла кобила у нова колиба.

– Наредили се шопи трева да косят. Шоп след шоп. Шоп след шоп. Шоп след шоп.

– Под път пъдпъдък. Над път пъдпъдък. И на път пъдпъдък.

– Роса – роса росица, до пояс косица.

– Дроби, Добре, дробене.

– Запрескачал врабчо дол с дол, дол с дол, дол с дол.

– Лази, влази, дий; влази, лази, дий.

– Пепел под похлупак. Пепел под похлупак.

 

VІ. Игра на знаци

Необходими материали: Палка или флагче с две лица – едното в зелен цвят, а другото – в червен.

Например ако имаме занимание за възприятие и корекция на звук “З”. При всяка ЧУТА от детето дума, в която има звук “З”, то показва зелената страна на палката. Ако ли пък в думата, която ЧУВА, липсва “З” – показва  червения цвят на палката.

 

VІІ. Маршът на фонемите

Целта на тази игра е развитие на фонемния слух, бързо и точно реагиране на звуков сигнал.

Детето марширува на фона на тиха и подходяща мелодия. Ако заниманието е за диференциране на З / Ж, при дума, започваща със “З” детето се движи, а при дума, започваща с “Ж” – замръзва на място.

 

VІІІ. Слушай и продължи

Тук целта е да се изгради умение за регулиране на речевата деятелност.

Звукознайка казва две срички с диференциращи звукове (например ТА и ДА). Детето трябва да повтори като прибави или промени последователността на тези две срички:

ТАТАДА ТА;  

ТА ДАТАДА

Играта може да се усложни като Звукознайка изписва на лист диференциращите срички.

 

ІХ. Слушай и посочи

Необходими материали – линийка от картон, в която да има изрязани прозорчета.

Звукознайка назовава произволен звук. И дума с този звук. Върху линийката с празните квадратчета детето определя мястото му.

Например: “З” в думата “ЗОРА”

З о р а

“З” в думата “РОЗА”

р о З а