План на урок по литература и география

Когато обмислях този план на урок, с който проведохме реален бинарен урок по литература и география с мой колега, стигнах до любопитни и интересни изводи. Това ме провокира да изработя специални работни листове, с които да стимулираме творческата и познавателната активност на учениците в пети клас. С много топли емоции се заредихме по време на тази интересна педагогическа ситуация. За реализирането ѝ се оборудвахме още с пластилин, цветни моливи, картон, лепило, гумички и маркери.

Кратко методическо встъпление

На първо място в нашия план на урок уточняваме темата Как е създадена Земята. Вид на урока: упражнение. Цел: Учениците да намират и извличат информация от художествени и научни текстове. Да анализират и съпоставят съдържанието от митологичните, фолклорните и библейските текстове с научните факти. Да посочват с термини географските форми, вътрешния строеж на Земята и външните обвивки на Земята.

Ход на урока

Актуализация на сетивния опит на учениците, на опорни знания, понятия и представи

Дискусията по съдържанието на картината “Географска карта” ще ни отведе към темата на урока и към поставените предварителни цели и задачи. Задвижваме познавателната активност на учениците с поредица от дейности. Едни от тях са творчески, други – научни, а трети – изследователски.

Първа задача

Отговорете на въпроса: Как изглежда земното пространство според географските описания и според митологичната представа на древните гърци? За целта класът се разделя на малки групи от 2 – 4 души. Всеки екип получава Шаблон – суша и вода според научните и митологичните представиДецата трябва да изработят релефен макет с пластилин на сушата и земята от гледна точка на научните факти и от гледна точка на художествената измислица. Целта е да се моделира сполучлив макет на провлак, залив, остров, езеро и т.н. и паралелен модел въз основа на информацията от древногръцкия мит за произхода на света и на боговете с оглед да се разграничи митологичен от научен текст. В хода на изпълнението на задачата учителят насочва петокласниците към коректно описание на географските форми. Готовите макети се прикрепват към картон или табло, което се допълва постепенно с останалата информация по време на урока.

 

Втора задача

Опишете последователно как Бог моделира земното пространство през дните на Сътворението. Целта е да се различат персонажите и характерните особености на пространството и времето в библейския разказ за Началото на света. Децата работят самостоятелно с художествения текст и вписват информацията в схематичния Пъзел – Земното пространство

Трета задача

Опишете какво съдържа “шепата пръст”, която Дяволът загребва от морето, помагайки на Господ в създаването на Земята. Тази задача съчетава познанията по литература с познанията по география. На всяко от децата се предоставя СХЕМА, в която трябва да изпише съответните термини. Целта е да се определи вътрешния строеж на Земята – ядро, мантия и земна кора и да се разграничат външните обвивки на Земята – литосфера, хидросфера, атмосфера, педосфера и биосфера. 

Четвърта задача

Отговорете на въпроса: Как е създадена Земята и каква форма е имала според фолклорната легенда и според научните теории? Целта е да се различат характерните особености на фолклорния модел на света. Да се съпоставят историческите, митологичните и фолклорните разкази и образи на света, създадени от различни общности. Класът се разделя на малки групи или по двойки. На всеки екип се предоставя шаблон Как се е родила Земята. Децата оцветяват графиките така, както си представят Земята според знанията, които имат.

Накрая обобщаваме и подреждаме всички схеми и макети върху презентационното табло.