“Косачи” – креативен прочит

Разказът “Косачи” на Елин Пелин е публикуван за първи път в сп. „Демократически преглед” през месец септември 1903 г., а след това е включен в сборника „Разкази” – том І, излязъл от печат през 1904 г. В творбата са засегнати две основни теми: за гурбетчийството и за мястото на словесното изкуство в живота на човека. Сюжетът се гради върху една-единствена случка – след работния ден петима косачи разговарят край огъня, слушат приказка и коментират. Действието протича в рамките само на няколко часа, но те са наситени с напрежение и резки промени във възгледите и преживяванията на героите. В жанрово отношение произведението е разказ, тъй като е малък по обем повествователен художествен текст, действието се развива за кратко време, а героите са малко на брой и са представени само с основните си качества. В настоящата статия ще откриете вариант за креативен прочит на разказа “Косачи” през мисленето на шестте шапки на Едуард де Боно. Но преди да пристъпим към нашата творческа дейност, нека видим какво представлява изкуството за човека, за да вникнем по-детайлно в съдържанието на разказа, където един от героите под влияние на словесното изкуство преосмисля житейските ценности.

Шестте шапки за мислене представляват метод за насочване на вниманието към определени аспекти и към определен вид мислене. Всяка шапка притежава собствен цвят и провокира към специфичен тип мислене. Така бялата шапка посочва фактите, цифрите и информацията; червената – емоциите, чувствата и интуицията; черната – истината, преценката и предпазливостта; жълтата – надеждата, преимуществата и полезността; зелената – изследването, предположенията и идеите. Последната мислеща шапка е със син цвят и тя отговаря за контрола върху процеса на мислене.

Фокусирам се върху фактите и данните

 

Прочетете разказа “Косачи”, като насочите вниманието си върху фактите в съдържанието. Къде се развива дейст-вието? Кога и за колко време протича то? Кои са героите? Фактологичният прочит ще ви помогне да очертаете експозицията на разказа – петима косачи гурбетчии разговарят край огъня през една лятна вечер на брега на река Марица след тежкия работен ден .

Изследвам ценностите

В еднолинейното разгръщане на сюжета конфликтът между Лазо и Благолаж представлява завръзката. Да видим кои са причините за спора, при какви обстоятелства възниква той и какви ценности са намесени. Какви са гледните точки на героите и коя алтернатива пасва най-добре на техните потребности? Аргу-ментирайте се, като посочите само по-зитивните аспекти в спора помежду им.

Виждам поне три проблема с този план

Защо единствен Лазо попада под въздействието на магическата сила на словото? Какви са ключовите проблеми? Защо приказката на Благолаж ранява сърцето на Лазо и разпалва у него ревност? Какво осъзнава той за ценностите в живота от приказките и песента? Какви промени настъпват в поведението на Лазо? Посъветвайте се с критично мислещата черна шапка, за да видите истината и действителността.

Това е вълнуващо, но ме тревожи

Насочете мисълта си към огъня и топлината. Ред е червената шапка да ни представи чувствата и емоциите на героя. Колкото и да се стреми човек да бъде обективен, в повечето случаи неговото решение или избор се основава на чувствата. Не бива да забравяме обаче, че едно чувство има стойност само ако е истинско и откровено. Да видим какви чувства се крият в душата на Лазо.

Какво още не сме опитали

Готови ли сте за творческо мислене? Ред е да сложим зелената шапка и да изследваме ситуацията от гледна точка на идеите, предположенията и възмож-ностите. Защо Лазовите аргументи бледнеят в спора му със Стамо и Благолаж? Доколко е правилно решението на Лазо да се върне безпаричен, но при любовта на живота си? Можеше ли да направи друго?

Каква е реалната действителност

Разгледайте внимателно илюстрацията и се опитайте да разтълкувате символиката в нея – обувките, които свързваме с пътуването (връщане/напускане на дома), канчето с вода, ограниченията в живота (канчето – съд с определена вместимост, водата – символ на живота), пейзажа – този от снимката и този от словесната картина в разказа “Косачи”. Проучете значението на имената на героите.

Нека формулираме правилата

 

Нека се опитаме да обобщим с помощта на синята шапка фактите, чувствата и поведението на героите. Кои са идейните послания на творбата? Как е постигнато авторовото внушение за ролята на изкуството в живота на хората? По какъв начин утрото и нощта разкриват душевното състояние на Лазо? Символ на какво е огънят, който косачите са опалили на речния бряг?

Каква е ролята на пейзажа в разказа “Косачи”?

Разказът „Косачи“ от Елин Пелин показва силата на художественото слово върху човешкия живот. За постигането на тази цел немалка роля играе пейзажът. Действието се развива през нощта, когато според народните поверия властват зли сили на отвъдното, но тогава човек също може да погледне в душата си. Водите на Марица са мътни и тъмни, което засилва чувството за тревожност, потиснатост и тайнственост, тъй като реката се възприема като място за изпитание и промяна. Същото чувство се таи в душата на Лазо. В “Косачи” пейзажът е не просто фон на действието, а чрез него се разкриват чувствата, емоциите, вътрешният свят на героите.