“Бай Ганьо пътува” – разработена теза

Книгата “Бай Ганьо” е отклик на многобройните срещи на Алеко Константинов с байганьовското поведение. Конкретно в очерка “Бай Ганьо пътува” се запознаваме с онези черти на героя, разкриващи неговата ниска култура, използвачество, надменност, невежество, дребнаво скъперничество и пренебрежително отношение към непознатото. Независимо върху кой момент от съдържанието ще разработваме теза, е нужно да премислим следните основни моменти:

1. Чии са думите?

2. Какъв акцент поставят?

3. Как ги тълкуваме?

4. От кое място в текста е цитатът?

5. Каква е връзката между този цитат и останалата част от текста?

6. С какви художествени средства е постигнато внушението от цитата?

Напишете с 3 – 4 изречения какво внушават следните думи от фейлетона “Бай Ганьо пътува” на Алеко Константинов:
Имал си бол пари – платил си я.

Следвайки набелязаните по-горе моменти, изясняваме, че изречението завършва епизода на Пещенската гара.

Думите изрича Бай Ганьо в “отговор” на репликата на своя млад спътник за неловката ситуация в ресторанта с неплатената бира.

Основният акцент, който поставят, е върху безочливото отношение на търговеца към своя сподвижник.

Според смисловото тълкувание на всяка от думите в цитата се откроява нежеланието на героя да го занимават с “дреболии”. Употребата на преизказните форми за 2 л. ед. ч. разкрива неговата безотговорност и дистанцираност от проблема. Присъствието на разговорното наречие за количество издава ориенталския му манталитет.

Примерна теза:

Думите на Бай Ганьо от финала на епизода на Пещенската гара в Алеко-Константиновия фейлетон “Бай Ганьо пътува” разкриват безочливото отношение на едноименния герой към своя млад спътник. Речта на Ганьо при престоя на Пещенската гара издава една от най-характерните черти в характера му – дребнавото скъперничество и използвачеството. Кратката реплика акцентира върху нежеланието му да го занимават с “дреболии”. Употребата на преизказни форми за 2 л. ед.ч. показва проявената безотговорност на героя и неговата дистанцираност от проблема Чрез разговорното наречие за количество “бол” изпъква ориенталския му манталитет.