10 съвета за ефективна обратна връзка
Какво означава обратна връзка? Защо тя е важна в комуникацията между родителите и учителите? Всяко дете е уникално по своята същност. Всяко дете е отделна вселена, пълна със загадки, чувства, настроения, способности, непредсказуеми решения и какво ли не. Пристъпвайки в училище, децата разкриват своите умения, научават нови, но често застиват в положението на пасивни наблюдатели и вероятно зад това поведение се крие сериозна причина, породена от лоша комуникация между трите страни в образователния триъгълник – учители, родители, ученици.

Безспорно учителите са експерти в преподаването. Родителите са специалисти в познаването на своите деца. Здравословните взаимоотношения между учителите и родителите изграждат благоприятна среда за развитието на децата. Ефективната комуникация между двете страни е от голямо значение за изграждането у учениците на качества, които са необходими за тяхното вписване в обществото. За съжаление, има учители, които са на мнение, че изграждането на връзка с родителите на техните ученици е безполезно.

Да обаче обучението в клас не се състои само в преподаване на учебен материал и оценяване на учениковите знания. Ако класната стая се възприеме като място за опознаване на околния свят и като място за формиране на знания, умения, способности и качества към характерите на подрастващите, то неминуемо стигаме до всекиго от участниците в образователния процес. Около 20% детето прекарва в училище. Останалото време то е със семейството си или в други общности – кръжоци, клубове, спортни занимания и др. Безспорно всяко едно общуване създава до някаква степен връзка между участниците. Разбира се, там, където взаимоотношенията са по-емоционални, се изграждат по-силни връзки, докато при комуникацията с обучителен характер връзките са от друго естество. 

Как да осигурите по-добра обратна връзка с родителите на Вашите ученици? 

  1. Поканете родителите на среща с учителите на неговото дете в началото на учебната година.
  2. Една позитивна и приятелска среща може да допринесе много.
  3. Научете името на всички родители и персонализирайте комуникацията си с тях. Разговорът родител-учител трябва да е ориентиран около детето.
  4. Поддържайте жива комуникацията с родителите. Не съобщавайте само негативите, старайте се да съобщавате и позитивите в поведението на детето. 
  5. Помолете родителите да информират учителя, ако детето им е изправено пред някакъв личен проблем, който го смущава.
  6. Слушайте родителите и също ги насърчавайте да говорят за детето си.
  7. Попитайте родителите за талантите на своето дете. Добрият учител винаги цели цялостното развитие на учениците си.
  8. Поканете родителите да участват при взимането на важни педагогически решения. Изслушайте мнението им и вземете най-доброто решение.
  9. Споделете с родителите дори минутните постижения и разработки на децата им.
  10. Запознайте родителите с простите техники, които могат да прилагат вкъщи за ефективно учене.

Факт е, че когато родителите общуват с учителя на децата си и участват в образованието на детето си, резултатите в училище са много по-високи. Наличието на обратна връзка, на жива комуникация между учител и родител разкрива до каква степен двете страни приемат и разбират своята отговорност към децата. В последно време в новите образователни платформи все по-отчетливо се открояват каналите за комуникация между учителите и родителите. Защото всяка навременна обратна връзка може да помогне изключително много за ефективното обучение и личностното израстване на всяко дете.