Интерактивни ситуации за речева активност

Важно условие за включване на подрастващите в активно речево взаимодействие още в ранна детска възраст е създаването на интерактивни ситуации, които едновременно да улесняват говоренето и да са насочени към формирането на комуникативни умения. Активното слушане, логически правилното мислене, комуникацията и рефлексията са основните компоненти в изграждането на цялостната система на общуването – свързващото звено между личния опит на детето и формирането на неговите речеви способности. Ако малчуганите се научат да чуват и слушат другите, то те ще умеят да разговарят, да водят диалог и да отстояват позицията си в дискусия или дебат. Формирането на логически правилното мислене е съпроводено с изграждане на способност у децата да сравняват, да обобщават и да правят преценки или изводи. Разбира се, за да се случи това те трябва да усвоят как да подбират думите в своя изказ, как да изграждат фразите и как да вербализират своите мисли. Коректор на тези упражнения е въпросът рефлексия “Защо мислиш така?”. Самият отговор: “Мисля така, защото…” отваря вече вратата към размисъл и саморефлексия.

Ефективни интерактивни ситуации

Доказано е, че за развиването на активно общуване у децата най-ефективни са тези интерактивни ситуации, които са интелектуално-развиващи, провокиращи или вълнуващи въображението. Насочени към изградения личен опит, ситуациите трябва да предлагат интригуваща информация, предизвикваща емоцио-нален шум или решаване на проблем, при който детето да е в ролята на помощник.

В хода на съвместната комуникация посредством общуването у децата се изграждат редица важни умения и способности като съгласуване на дейностите с останалите, прилагане на речеви еталон, участие в диалози и спорове, опознаване на околния свят. Ето защо създаването на интерактивни ситуации, които да насърчават формирането на речта, е от особено значение за педагозите в тяхната практика, чието внимание трябва да е насочено към прилагането на активиращи техники за стимулиране на речевите способности. В табличното приложение ще намерите десет от най-популярните начини за иницииране на интерактивни ситуации за стимулиране на общуването.

Техники за формиране на речеви способностиПримери
Провокация – пробуждане на думи и действия чрез визуална опора за влизане в дискусия и изказване.Картинка на снежен човек: “Аз съм снежен човек, нямам приятели и съм нещастен.” Какво да направя?
Тълкуване – предложение да се каже по различен начин.Улицата е линията, по която са разположени къщите.
Това са къщи, построени по протежението на пътя.
Какво друго ще допълниш?
Мотивация – сравнение по съществени признаци и обобщение на разбраното с думи.Моливът и линията различават ли се по някакъв начин, или са еднакви?
Така че моливът е …
Линията е …
Дискусия – планиране на дейностите посредством разговор чрез определяне на условията, при които ще бъдат постигнати резултатите.Да построим дворец за Рапунцел. Как ще изглежда? Какво ще се случи вътре? От какви материали имаме нужда? Как ще разпределим работата помежду ни?
Моделиране – осмисляне на основните характеристики на даден обект, предмет, явление, ситуация или процес. Устно описание на разглеждания модел.Днес ще нарисуваме зайче. Какво е специфично за зайците? Какво друго ще добавим? Разкажете ми как смятате да нарисувате своето зайче.
Дизайн – словесна компилация на части от цялото (съставяне на приказка по снимки, на история по ситуация и др.)Показваме снимка на щастливо дете. “Каква случка е развеселила детето? Как ще продължи денят му?”
Асоциация – пробуждане на творческото въображение към съществуващи обекти от околния свят с или без визуална опорора.Когато кажа думата „радост“, какво мислиш? А когато чуеш детски смях, с какво го свързваш?
Аналогия – търсене и словесно обсъждане на едни и същи точни или много сходни обекти, ситуации или действия.Вчера засадихме цвете в саксията. Как направихме това? Кажи ми, моля, за да направим същото и с тези цветя.
Евристично фантазиране – създаване на въображаеми обекти, ситуации и явления, които не съществуват в природата.Представете си, че сте космонавт и току-що сте кацнали на непозната планета. Опишете какво виждате.