Записки за съвременното образование

В настоящите записки за съвременното образование споделям дългогодишните си впечатления от учебни и методически ситуации в реална среда, които се показаха ефективни и ползотворни за детското развитие. Водещ сред многобройните методи в личната ми практика е методът “Монтесори”, чиито принципи и съвети успешно прилагам в повечето педагогически ситуации. В допълнение към традиционните подходи добавих и моето правило за четирите К-а: Кое е важно за учебния процес? Към кого е ориентиран? Какви са пътищата към неговата ефективност? Как да организирам ресурсите за постигането му?

Разбира се, за постигането на ефективност при организацията, реализирането и оценяването на учебната дейност като част от учебния процес се изисква внимателен подбор на изброените показатели от правилото за четирите К-а. В зависимост от средата, участниците, наличните ресурси и образователните цели учителят очертава педагогическата рамка, по която да се води. Обобщавайки казаното, може да изведем следната формула: цел+ресурси+време+бюджет+критерии за оценка = успех. И ако това не е ефективната формула пред съвременното образование, какво друго би могло да бъде.

Размишлявайки върху ситуацията в съвременното образование, все по-настоятелно ми се вижда необходимостта от фокусиране върху събирането на творческия потенцал на едно място, а не разпиляването му на парче заради нечий каприз. И така, по същество. Видно е от цялото съдържание на сайта, че отделям време за подготовка на образователни ресурси. Нямам за цел да отбелязвам или препоръчвам работещи методи. Важното е как разпределяме ресурсите си адекватно на конкретната педагогическа ситуация. Дали ще си поставим като цел да развием творческо/критическо мислене на учениците, или да коригираме познавателен дефицит, е наложително да проучим тема, да генерираме идеи, които да групираме, за да подберем най-подходящата от тях спрямо нашата ситуация, следва да тестваме идеята и рефлексията ще ни подскаже накъде се движим. Ако сме планирали детайлите и сме предвидили уязвимите места, то не би трябвало да не постигнем поставената предварителна цел.