Еволюция на Живота на планетата Земя

Как е възникнал животът?

Процесът на непрекъснато изменение и развитие на животинските видове наричаме еволюция. Преди около 4 милиарда години, когато все още безброй вулкани бълвали лава, водни пари, въглероден диоксид и други газове, планетата Земя започнала да се охлажда. Водните пари се превърнали в проливни дъждове и постепенно се образували океаните. Някъде по това време на дъното на океана се появили и първите форми на живот. Те били изключително малки (микроскопични) и представлявали една просто устроена клетка – като бактериите. В продължение на милиарди години тези микроорганизми се развивали и се появили много по-сложни форми на живот, изградени от множество по-сложно устроени клетки.

Бактериите са едни от първите форми на живот, които са се появили преди около 3,8 милиарда години. Те оцелявали в гореща среда без кислород, като черпели енергия от сярата и метана в океанското дъно. По-късно, преди около 3,5 милиарда години, се появили бактерии, които можели да произвеждат храната си от вода и въглероден диоксид, като използват енергията на слънчевата светлина. При това отделяли кислород, с което допринесли за образуването на въздуха.

Постепенно започнали да се развиват и по-сложни многоклетъчни форми на живот и преди около 630 милиона години моретата се изпълнили с разнообразни животни, които имали меко тяло и странна форма. Такива били мекотелите аномалокар, халюцигения, пика, опабиния и др. 

Животът във водата започнал да се развива по-бързо. Преди около 535 милиони години се появили хиляди видове странни морски същества, които имали твърди черупки и остри нокти. Това били трилобитите, брахиоподите, морските скорпиони и др. черупчести животни. 

Изминали милиони години, когато в моретата и океаните се появили първите животни с гръбначен стълб. Това били рибите. Първите видове риби били Астраспис, Арандаспис и др. Постепенно животът се пренесъл и на сушата. Преди около 465 милиона години в блатистите места край океана се появили първите растения. Бавно и в продължение на много години те се разпространили по цялата Земя и променили атмосферата, като поглъщали въглероден диоксид и отделяли кислород.

Обогатяването на атмосферата с кислород допринесло за еволюция и при животните. Преди 410 милиона години някои риби с помощта на мощните си гръдни перки започнали да изпълзяват на сушата. Те постепенно развили бели дробове и започнали да дишат въздух. Появили се земноводните, а по-късно в горите се появили и първите насекоми.

Подобряването на условията на живот на планетата Земя довело до еволюция на земноводните във влечуги. Това се случило преди 310 милиона години. А влечугите били първите гръбначни животни, които изцяло били приспособени за живот на сушата. От групата на пълзящите влечуги по-късно (преди около 230 милиона години) се появили динозаврите. Те били с големи размери, но имало и такива като археоптерикса, които били по-дребни и имали пера. За да оцелеят, те се приспособили да летят. Така се появили първите птици – преди около 150 милиона години. 

Приблизително по същото време се появил и един нов вид животни – бозайниците. Първите бозайници били дребни и водели скрит начин на живот. Живеели в дупки и се хранели предимно нощем. Ето защо, когато големият астероид ударил Земята преди около 65 милиона години, те оцелели. Силните пламъци и пожари, непрогледният прах и пепел изпълнили въздуха. Това предизвикало гибелта на динозаврите. Постепенно бозайниците завзели местообитанията на динозаврите и ставали по-едри, разнообразни и многобройни. Накрая се появил и човекът като резултат от еволюцията на организмовия свят.