Звукознайка и нейната нова приятелка

От известно време Звукознайка си има нова приятелка. Казва се Реслована. Тя е много подвижно и жизнерадостно дете. Страшно обича игрите. Но дойде ли ред да определят правила или пък да си кажат по нещичко, Реслована свенливо навежда глава и леко отмерва с ръка всеки свой изказ. Румените й бузки стават още по-алени, а желанието и стремежът да се включи в диалога я напрягат видимо.

Звукознайка силно се привърза към новата си дружка и тайничко си науми да й помогне да изразява гладко и добре речта си. За целта всеки ден се срещаха в уречения час и почваха старателно да приготовляват заедно деня си. За скука и дума не ставаше. Направиха така, щото Звукознайка първа да сподели опита си и да научи на нови игри Реслована.

Какви игри ще видите сега…

Съобразителната Звукознайка бе предвидила специални занимания, чрез които да преодолеят заекването поетапно.

Как точно ли?

Първом в ограничена реч. След това при изговаряне на фрази. После в организираната реч. И накрая в свободна реч.  

Някои от игрите може да видите и тук – Стимулиране на звукоподражанието.

А сега … по същество!

 

Нарежи дърва! –  игра за развитие на дишането

Описание на играта: Децата са едно срещу друго, хванати за ръце и имитират рязане на дърва с трион. При придвижване на ръцете към себе си издишват дълбоко, а при отдалечаването им, вдишват. След нарязване на дървата децата имитират, че ги разцепват. При вдигане ръцете нагоре вдишват дълбоко, а при снемането им надолу и навеждане тялото напред, издишват бавно и равномерно.

Методически указания: Движенията се извършват бавно, така че дишането да бъде равномерно, дълбоко и без затруднения.

 

Коя птичка по-далеч ще отлети? – игра за развитие на дишането

Описание на играта: На края на масата се поставят фигурки на птички, изрязани от тънка хартия. Оцветени са в различни цветове. Детето застава срещу своята птичка.  По сигнал “Полетете!” само с едно издишане, то трябва да издуха своята птичка. Повтаря се с друга птичка и се сравнява коя от двете по-далеч е “летяла”.

Методически указания: Детето спокойно и продължително да издишва, без да се накланя към масата. Неуспешен опит се поощрява. Допълни-телно се онагледява.

 

Плувци – игра за развитие на дишането

Описание на играта: Детето имитира плуване в басейн. По даден сигнал то свива ръцете пред гърди и с длани надолу прави водоравни кръгове напред. Вдишване – ръце напред, встрани с извиване на дланите. Издишване – свиване на ръцете край гърдите и изнасяне напред. При всяко движение се прави крачка напред.

Методически указания: Поемането на въздух се прави при всяко движение с дясната ръка. Упражнението се повтаря 5-6 пъти и завършва с леко бягане и успокоителен ход.

 

Капитан – игра за развитие на речевото дишане

Описание на играта: На масата се поставя съд с вода, в който “плува” хартиен кораб. За да се движи корабчето капитанът трябва да го “управлява” като спокойно духа в платната с устни, нагласени за изговарянето на звук [ф].

Методически указания: Произнасянето на звукосъчетанието “П-ф-ф” да става на една издишна струя без напрежение.

 

Листа и вятър – игра за развитие на силата и интонацията на гласа

Описание на играта: Детето е седнало на столче. При сигнал: “Вятърът духа” започва да духа, изговаряйки на една издишна струя “фиу-у”. При сигнал: “Вятърът се усилва” детето става от столчето и добавя движения, имитиращи люлеещите се клони, накланяйки тялото си вляво и вдясно. При сигнал: “Вятърът утихна” детето спира да духа като вятър и кляка – листата падат на земята).

Методически указания: Произнасянето на звукосъчетанието “фиу-у” да става на една издишна струя и да съвпада с имитативното движение на люлеещите се клони. Упражнението се повтаря 4-5 пъти. Може да се добави усилване на гласа.

 

Удрям аз – игра за стимулиране на еднословен отговор

Описание на играта: Играе се с две деца и логопед. Едно от децата държи мека топка. По сигнал: “Топката пътува” топката се предава в кръг с думите:

Едно, две, три – топката хвани!

Четири, пет, шест – ето, ето я отпред.

Седем, осем, девет – удря, който е наред.

– АЗ!

Детето, при което е попаднала топката при думата “АЗ”, започва да тупка с топката, отброявайки до 5 на глас.

Методически указания: Стихчетата да се изговарят на една издишна струя ясно и изразително.

 

Който знае, нека преброи – игра за стимулиране на еднословните отговори

Описание на играта: За играта е необходима топка. Логопедът държи топка. Казва едно число от 1 до 10 и подава топката на детето. Детето хваща топката и започва да брои до 10, продължавайки от числото, което е чуло да казва логопеда.

Методически указания: Детето ясно и отчетливо да изговаря числата. Всяко число да се изговаря на една издишна струя.

 

Завърши думата! – игра за внимание и речепроизводство

Описание на играта: Логопедът казва първата сричка на някаква дума, а детето прибавя към сричката такова окончание, че да се образува дума.

Методически указания: След прибавяне на сричката, детето ясно да произнесе цялата дума, като леко удължава гласните.

 

Кой цвят изчезна? – игра за изговаряне на фрази

Описание на играта: На масата се подреждат 6 знаменца с различни цветове (жълто, червено, синьо, оранжево, зелено и виолетово). Детето е с вързани очи или с гръб към масата. Когато чуе сигнала: “Кой цвят изчезна?” отваря очи и се опитва да познае кое от знаменцата липсва.

Методически указания: Отговорът на детето да е стегнат и да е съставен от два говорни такта. Първият говорен такт при изговаряне да завършва с възходяща, а вторият – с низходяща интонация.

 

Нужно – ненужно – игра за изговаряне на фрази

Описание на играта: Логопедът споделя: “Искам да засея зеленчукова градина”. Пита “Краставици нужни ли са?” Детето отговаря: “Нужни са.” Логопедът продължава с въпросите: “А какво ще ми е нужно още?”. Детето отговаря, докато изброи всички зеленчуци, които познава.

Методически указания: Играта цели да активира познанията с тематична насоченост зеленчуци. Вариант ІІ – плодове.

 

Носорог – диалог за игра-драматизация

Описание на играта: 

Носорог (М. Лъкатник)

Дете: Носорог

         рогонос!

         Имам аз един въпрос

         за какво ти трябва рог?

Носорог: За какво ли?
              Че без рог

              няма да съм но-со-рог!

Методически указания: Логопедът прочита изразително диалозите, разяснява непознатите думи, разширява и допълва знанията на децата за героите, като изтъква техните характерни особености и действия. Изисква се заучаване наизуст.

 

Пеликан – диалог за игра-драматизация

Описание на играта: 

Пеликан (Л. Станчев)

Момчето: Где живееш, пеликане?
Пеликанът: Край реката.
Момчето: Трябва рибка да се хване.
Пеликанът: Да, в торбата.
Момчето: А къде ти е торбата?

Пеликанът: Под брадата.

Методически указания: Логопедът прочита изразително диалозите, разяснява непознатите думи, разширява и допълва знанията на децата за героите, като изтъква техните характерни особености и действия. Изисква се заучаване наизуст.

 

Приятни мигове!