Упражнения за развиване на когнитивните функции

Как да активираме умствените способности на децата си? По какъв начин да ги поощрим да натрупат сетивен опит – основата за формиране на първите представи? С коя игра да разбудим метаморфозата на детското мислене от конкретно в нагледно-действено до нагледно-образно?

Ще започна с това що е когнитивен процес.

На езика на педагогиката това е развитие на усещанията, възприятията, представата, паметта, вниманието, мисленето, речта, въображението. Тоест познавателност. Децата в предучилищна възраст придобиват нови знания в играта, труда и другите видове дейност. Начинът на изразяване на детето в играта демонстрира степента на интелектуалното и речевото му развитие. Игровите ситуации са момент за овладяване на различни умения – било социално-емоционални, двигателни или пък когнитивни.

Доказано е, че интелектът върви след емоционално-действеното преживяване. Затова реализацията на ефективната игра изисква предварително организиране на игровото пространство. При децата водещият мотив за игра е в самия процес, а не в резултата от него. Истинската игра стимулира проявата на творческите и изследователски възможности, заложени у подрастващите: “Как мога да използвам или да пригодя това, което имам, към играта?” Тя става значима едва тогава, когато детето научава нещо за самото научаване. Ето как играта не възниква спонтанно, а се формира под влияние на възпитанието.

Но коя игра стимулира детското мислене и творческото въображение, балансирайки противоречието между Желанията и Възможностите на детето?

Преди всичко за успешната организация на познавателно-практичните дейности на децата е необходимо да се позовем на основните аспекти на индивидуалността (вродени черти на характера, интелектуална инициатива, динамика на потребностите), движещите фактори на развитието (наследственост, среда, собствена активност), сензитивният период и водещата дейност за предучилищното детство. Що се отнася до развитието на чисто когнитивните функции, в таблицата по-долу съм извела основните когниции и примерни игри към всяка от тях:

Памет:

 • Припомняне на предишни модели и местоположение;
 • Асоцииране на имена с лица;
 • Проследяване на множество части от информация;
 • Подреждане на последователности на предмети и/или действия.

Игра за развитие на паметта:

Цел: Развиване на наблюдателността.

Правила: Детето е на две крачки зад водещия и играе неговата сянка. Те се разхождат във въображаем парк. Сянката трябва да повтори точно действията на водещия. А той тропа с ляв или десен крак по тротоара, навежда се да вземе камъче, подскача на един крак, оглежда се с ръка над очите.


Внимание:

 • Разделяне на вниманието между поставените задачи, спазвайки установените изисквания;
 • Съсредоточаване на вниманието върху ключова информация;
 • Умение за преодоляване на разсейването;
 • Подбиране на модели при решаване на поставена задача.

Игра за развитие на вниманието:

Цел: Развиване на вниманието, свързано с координацията на слуховия и двигателния анализатор.

Правила: Участниците са седнали с лице един срещу друг. Водещият се договаря с тях, че ако каже думата “цвете”, ръцете се поставят бързо на пода, при думата “слънце” – ръцете се вдигат бавно и плавно над главата, а при думата “пеперуда” – ръцете се въртят пред тялото в такт със сричкуването на думата пе-пе-ру-да.


Мисъл:

 • Вече “не се спъвам” пред трудностите;
 • Умение за припомняне на неотдавнашна информация;
 • Отключване на Желание за самоорганизация и самоинициативност;
 • Адекватност и навременност при решаването и изпълнението на поставена задача.

Игра за преодоляване на трудностите:

Цел: Развиване на моторния интелект с пренасяне на знания.

Правила: Водещият разказва кратка случка. Децата изпълняват с движение словесните указания. Проследяват с два пръста релефен надпис на цифра или буква, след което го изписват с пръст в пясък.

В един хубав слънчев ден децата се разхождали в парка. (Имитативно се представя с маршируване на място и леки подскоци.) Разхождали се, но внезапно завалял дъжд. (Пръстите на двете ръце се допират като чадърче и се вдигат над леко приведената глава. Бягане на място.) Децата се прибрали навреме. Започнала буря. Вкъщи не скучаели, а с игри се забавлявали. (По време на въображаемата буря на детето се дава карта с релефно изписана върху нея буква или цифра. То очертава с показалец и среден пръст релефа и го изписва върху пясък в кутия.) Бурята преминала бързо и децата отново излезли да играят навън. (Скачат от радост във въображаемите локви.)


Гъвкавост:

 • Правилен и навременен подбор на думи от лексикалния запас;
 • Адаптация към променящи се правила по време на игра;
 • Умение за разширяване на първоначални отговори, проява на творчество и самостоятелност;
 • Формиране на умение за ефективно превключване между задачите.

Игра за превключване от една дейност към друга:

Цел: Развиването на творческите умения.

Правила: Водещият има вълшебна пръчица и с нея превръща децата в най-различни предмети, животни и лица. Когато я вдигне и каже магическите си заклинания, детето става куче (с изразителни жестове и вокална мимика се изиграва куче), в участник на рецитал (казва се стихче или се изпява песничка), в шивач (с изразителните движения на пантомимата се разиграва професията на шивача).


Решаване на проблеми по време на игра:

 • Умение за аргументиране на предложено решение;
 • Умения за бързи и точни изчисления;
 • Умение за образно поднасяне на предложение;
 • Планиране на ефективни пътища за решаване на проблема.

Игра за образно поднасяне на решение:

Цел: Активизиране на саморегулацията на децата.

Правила: Водещият разказва кратък разказ, а детето се опитва да го довърши с хубав край.

Едно момче загубило всички учтиви и добри думи. Останали му само лошите. Веднъж се оплакало на майка си, че го боли зъб.

– Отвори си устата, за да видя. – помолила майката. Изплези езика. Погледни нагоре. Надуй бузите.

– У-у-у-ф. – отвърнало детето. – Остави ме!

Майката се обидила и отишла в кухнята.

…..

Децата дават предложение за финал. (Примерно – Детето започнало да търси хубави думички и да си ги слага в джобчето. Намерило “моля те”, “привет”, “извинявай”, “благодаря”. Извинило се на майка си и я помолило да отидат заедно на зъболекар.)

 

Приятни мигове с упражненията за детските когнитивни умения!