Трансформиращ преразказ – особености

При създаването на трансформиращ преразказ най-важно е да осмислим как ще изпълним поставената дидактическа задача – дали ще предадем съдържанието на изходния текст от първо лице, минало свършено време, или – от трето лице, сегашно време. След като се уверим, че всичко ни е ясно, започваме да работим. Внимаваме да предадем събитията според тяхната хронологическа последователност, да не смесваме глаголните времена, да оформим графически своя текст, да спазваме граматическите и пунктуационните правила, да внимаваме при изписването на думите. Дотук всичко изглежа постижимо. Единственото, което би могло да ни създаде проблем, е как да преодолеем повторенията при преразказването. Нагледно как това става, може да разгледате в активния линк от синята таблица по-долу.

Видове синтактични конструкции за избягване на повторенията

1. обстоятелствено пояснение, подлог, сказуемо, второстепенни части   (Някъде/някога, някой прави/направи нещо.).

2. подлог, сказуемо, второстепенни части (Някой прави/направи нещо с/заради някого/нещо.)

3. обособени части, подлог, сказуемо, второстепенни части (Някак, някой прави/направи нещо.)

4. умела употреба на сложни съставни изречения (който, чиято, откакто, докато, като) 

5. умела употреба на сложни съчинени изречения

6. умела употреба на сложни смесени изречения

Създаване на трансформиращ преразказ от името на неутрален разказвач 
Изходен текст     Вариант на преразказ  Епизод