Възприемане на художествен текст

Всеки художествен текст е способен да ни отведе в неповторим и вълнуващ свят. Свят, населен с емоции, пейзажи, драматизъм. Пристъпвайки из кривуличещите улички, опознавайки героите, ние ставаме неволни свидетели на човешката болка или радост. Така прочитът за нас се превръща в незаменим урок по житейска мъдрост. Ето защо, когато започваме да четем един художествен текст, е желателно да притежаваме нужния инвентар от лексеми и логически асоциации, за да възприемем и осмислим неговото скрито послание.

Малко по-различно е, когато този художествен текст е изучаван в училище. Изисква се и още нещо – дискусия върху съдържанието.

Опитният учител би разработил допълнителни материали, би подготвил казус или кратко мотивиращо видео за разискване на конкретен проблем, тъй като е наясно, че предварителната подготовка предотвратява предпоставките за провал. За неопитния учител ще е нужно малко повече време и вдъхновение, за да изправи учениците си пред предизвикателството Тайните на художествения текст. Със сигурност обаче прилагането на Карта въпросник ще го улесни много в работата.

Какво представлява Картата въпросник? Карта с въпроси и място за отговор.

1.С какво от текста се съгласявате?

2.С какво от текста бихте спорили?

3.Какво от текста се стремите да постигнете?

Друг инструмент за въвличане в смисъла на текста е създаването на Мисловна карта по темата. Схематичното подреждане на информацията по съдържанието на литературната творба развива не само творческото мислене и читателските умения у учениците. По този начин нагледно-образното мислене се фокусира върху причините и следствията в сюжетните моменти.

Като следваща възможност за работа с художествен текст може да посочим съвместната дейност за постигане на обща цел. Децата от класа се разделят в екипи (групи от ученици приятели, групи от ученици с различни интереси) в търсене на нови гледни точки върху поставен проблем. Всеки от екипите защитава своето мнение, като подкрепя твърдението си с цитати или моменти от произведението. По този начин се развива критическото мислене у децата и умението им да анализират информацията от съдържанието на творбата.