“Немили-недраги” – теза

В текст от 4 – 5 изречения запишете какво внушават думите от повестта “Немили-недраги”:

Къщята, магазиите, кесиите, сърцата бяха затворени за тях.

Насоки за размисъл:

1. Чии са думите? – На повествователя от повестта “Немили-недраги”

2. Какъв акцент поставят? – Върху тежката емигрантска участ на българските хъшове

3. Как тълкуваме думите? – Изразът е символен образ на страданието на българските хъшове, принудени да се скитат “немили-недраги” сред бездушието на чуждото общество. Бездомни, гладни и бедни, далеч от своята родина, те са лишени от съчувствие и подкрепа.

4. Какво е мястото им в текста? – Част от втора глава на Вазовата повест “Немили-недраги”

5. Каква е връзката на цитата с елементите от творбата? – Изразът разкрива унизителното настояще на българските хъшове. Съпътствани от бедност и лишения, те носят в сърцата си силен патриотичен дух и са готови да жертват живота си в името на най-висшия идеал – свободата на родината. 

6. С какви изразни средства е постигнато внушението? – Умело подбраните образни символи разкриват безсилието, самотата, мизерията и безразличието, пред които са изправени българските емигранти. Метафората “затворени” поставя акцент върху тежката участ на хъшовете, страдащи от невъзможността да осъществят своите идеали. Чрез местоименната форма “тях” се подсилва усещането за отчужденост сред пустотата на равнодушното румънско общество.

Примерна теза:

Метафоричният израз от лирическото отстъпление във втора глава на Вазовата повест “Немили-недраги” разкрива тежката емигрантска участ на българските хъшове. Далеч от дом и семейство, “балканските орли” се чувстват като в “пустиня”, лишени от съчувствие и подкрепа. Усещането за безпомощност е постигнато чрез страдателната форма “бяха затворени”, както и чрез образите символи “къщята”, “магазиите”, “кесиите”, “сърцата”, разкриващи болката и нещастието на балканските герои. Обречени на глад и мизерия, независимо от презрението на румънското общество, българските хъшове са мъченици, страдащи от невъзможността да осъществят идеалите си.