“Най-хубавото птиче” – четене с разбиране

Прочетете приказката “Най-хубавото птиче” на Георги Райчев и отговорете на въпросите след текста.

Най-хубавото птиче

Едно време и птиците пращали децата си да учат също като хората. Те си имали свои училища. Там малките птичета се учели как да хвъркат по-бързо, как да си намерят храна, как да си вият гнезда – и всичко каквото им трябвало в живота. Една лястовичка и една врана живеели наблизо – били съседки. Веднъж лястовицата видяла, че враната бърза нанякъде.

– Накъде си се разбързала, съседке? – попитала я лястовицата.

– Ох, остави се, съседке! – рекла загрижено враната.

– Бързам за училище, храна да отнеса на вранчето си.

– Почакай, съседке – помолила се лястовичката, – ела да ти дам да отнесеш храна и на моето лястовиче – бърза работа имам, не мога да я оставя.

Враната се съгласила. Изнесла лястовичката храната, дала ù я.

– Ами какво е твоето птиче? – попитала враната. – Не го знам, по какво ще го позная?

– Не бой се – отвърнала лястовицата, – ще го познаеш. Гледай кое птиче е най-хубавото, то е моето!

Хвръкнала враната, изгубила се. Отишла в училището. Минало така доста време – ето ти я, връща се пак. Посреща я лястовичката, пита я:

– Е, какво стана, съседке? Даде ли храна и на моето лястовиче?

– Ох, сестричке лястовичке, послушай какво нещо се случи – отвърнала враната загрижено. – Отивам аз в училището, нахраних моето вранче и взех да търся твоето лястовиче. Та нали ми каза да търся най-хубавото и което е най-хубаво, нему да дам храната. Гледах, сестро, гледах, изгледах всичките птичета, но от моето по-хубаво не видях. И взех, че дадох нему твоята храна…

1. Къде пращали птиците децата си?

А) Да учат също като лястовиците.

Б) Да учат също като враните.

В) Да учат също като хората.

 

2. Какво учели птичетата в училище?

А) Всичко, което им е важно в живота.

Б) Всичко, което им е необходимо в живота.

В) Всичко, от което да се поучат в живота. 

 

3. По какво си приличат враната и лястовичката?

А) Двете приятелки са загрижени за своите птичета.

Б) Двете птички бързат да свършат работата си.

В) Двете съседки са грижовни майки.

 

4. Къде живеят лястовичката и враната?

А) Наблизо една до друга.

Б) Далеч от училището на своите птичета.

В) В съседни гнезда.

 

5. Кое твърдение е вярно според съдържанието на приказката “Най-хубавото птиче”?

А) Лястовичката е поздравена първа при срещата между двете птички.

Б) След като враната приема да занесе храна на лястовичето, тя се осведомява за неговия външен вид.

В) След като враната нахранва своето вранче, тя намира лястовичето и му дава храната.

 

6. Кое твърдение не е вярно за съдържанието на приказката “Най-хубавото птиче”?

А) Действието се развива от сутринта до късния следобед.

Б) Лястовичката има бърза работа и моли враната да отнесе храна в училището.

В) Преди враната да се върне в дома си, минава доста време.

 

7. Защо враната бърза?

А) Иска да успее да види вранчето си.

Б) Носи подарък на вранчето си.

В) Иска да нагости вранчето си.

 

8. По какъв маршрут се движи враната според съдържанието на приказката “Най-хубавото птиче”? Направете картинна схема.
 
9. Напишете с 1 – 2 изречения как изглежда лястовичето.

 

10. Като имате предвид съдържанието на приказката “Най-хубавото птиче”, напишете каква е причината враната да не разпознае лястовичето.