“Мързеливското лозе” – четене с разбиране

Прочетете разказа “Мързеливското лозе от Георги Райчев” и отговорете на въпросите.

Мързеливското лозе 

Една лисица търсеше скришно място да си направи дупка и да скрие малките си. Търси Лиса тук, търси там, най-сетне намери буренясало лозе, неорано, некопано от години.

– О-хо – рече тя. Познавам това лозе: но е на най-големия мързеливец в селото. Ще доведа лисичетата си, ще си живеят тук по царски!

Изкопа Лиса дупка, доведе лисичетата си и се разположиха безгрижно. Но веднъж лисичетата съгледаха от дупката, че в лозето дойде някакъв страшен човек, с големи мустаци и лула в устата. Той заобиколи отвред лозето и рече:

– Пущината, много е обрасло с бурен… ще трябва утре да дойда да го прекопая!

Човекът постоя още малко, погледа и си отиде.

Вечерта лисичетата посрещнаха Лиса разтревожени:

– А, дядо Трак ще е бил, господарят на лозето. Не бойте се, деца, той само така приказва. Много е ленив дядо Трак, за да седне лозе да копае! – отвърна им лисицата весело.

Мина какво мина, ето ти го, пак иде човекът. Огледа лозето и пак си рече:

– Е, не може така – ще изсъхне хубавото ми лозенце. Утре вече ще докарам ралото, да го изора!

И пак си отиде.

Вечерта лисичетата посрещнаха майка си още по-изплашени.

– Мамо, страшният човек пак идва. Каза, че утре ще докара ралото да изоре лозето. Да бягаме! Ще ни убие!

– Стойте си, деца, на мястото! Лъже дядо Трак – няма рало да подкара той, лозе да оре!

Но ето че и трети път дойде човекът. Заобиколи пак лозето от всички страни, спря се, извади лулата от уста, мисли, мисли и продума:

– Няма да я бъде тази работа: нито прекопах лозето, нито го изорах. Но утре вече ще дойда рано, ще изтърся лулата си в тревата, ще я запаля, да изгорят бурените. Подире ще видим какво трябва да правя…

Прибра се вечерта лисицата. Лисичетата пак ù обадиха какво се е заканил страшният човек.

Скочи тогава Лисанка изплашена.

– Бре, бягайте, дечица, да бягаме! Щом така е казал дядо Трак, може наистина да го запали! За това не се иска работа!… Пуста пък аз – защо ли ми трябваше на ленив човек в лозето къща да си правя.

 

1. Къде Лисанка прави дом на своите лисичета?

А) на скришно място

Б) в буренясало лозе

В) в дупка

 

2. Какво търси Лиса?

А) мързеливското лозе 

Б) скришно място   

В) буренясалата нива

 

3. Защо Лисана остава спокойна, след като лисичетата ù съобщават за идването на страшния човек?

 

4. Кой е дядо Трак?

А) безгрижен селянин

Б) селският мързеливец

В) господарят на лозето

 

5. Лисичетата описват дядо Трак като:

А) опасен човек

Б) ленив човек

В) безотговорен човек

 

6. Дядо Трак идва на лозето

А) два пъти

Б) три пъти

В) веднъж

 

7. Защо Лиса напуска мързеливското лозе?

А) Страхува се, че дядо Трак ще прекопае лозето и ще открие малките лисичета.

Б) Страхува се, че дядо Трак ще изгори тревата и това е заплаха за живота на нейните лисичета.

В) Страхува се, че дядо Трак ще запали тревата, защото за тази работа не се изискват усилия.

Ключ с верните отговори:

1 – Б, 2 – Б, 3. Кума Лиса остава спокойна при новината за неочакваното идване на страшния човек, защото знае колко мързелив е дядо Трак. 4 – В, 5 – А, 6 – Б, 7 – В