Бинарен урок по литература и ботаника

В настоящия бинарен урок по литература и ботаника ще откриете интересен начин за отработване на четивните умения, извличане на информация от текст и съпоставяне на данни. Темата на урока е “В света на растенията” и е подходяща за ученици от начален етап. Макар две различни на пръв поглед дисциплини, литературата и науката за растенията имат множество допирателни. И ако ботаниката говори с яснотата на точна природна наука, то художественото слово е по-емоционално, защото рисува с думи света на въображението.

Въвличането на интердисциплинарния подход в педагогическата практика е все по-надеждно и ефективно решение за пренасянето и прилагането на академичната информация в реалния живот. Поглеждането на една и съща тема от различни страни превръща бинарния урок във все по-предпочитан и от самите ученици. И макар в методическо отношение подготовката за реализацията му да изисква повече време и ресурси, е хубаво да помислим за възможните допирни точки между различните научни дисциплини при изучаването на дадена тема, както и върху работните материали за затвърдяване на учениковите знания. По един начин би изглеждал бинарният урок по литература и география и по съвсем друг – урокът по история и литература. Днес ще насочим усилията си върху интерпретацията на фактите за растенията чрез изразните средства на художественото слово.

Методическа постановка на бинарния урок

Урокът “В света на растенията” е за упражнение и е разработен за ученици от 4. клас. Принципно в годишното тематично разпределение по “Човекът и природата” са предвидени четири теми за растенията, като най-подходяща за нашето занятие се оказва “Размножаване и развитие на растенията”. Целта на настоящия бинарен урок е учениците да достигнат до научните факти за растенията, осмисляйки преносната употреба на думите в художествено произведение. При определянето на образователните задачи заложихме на едно от основните изисквания в учебната програма – подбраните материали и предвидените учебни дейности да способстват за овладяването както на предметната ключова компетентност по литература, така и за постигането на основните компетентности в природните науки.

Въведение в урока може да направят и самите ученици, които предварително са работили върху изработването на интерактивна папка за растенията или са открили любопитни факти за тях.

Методически насоки за изучаване на стихотворение

Стихотворението е един от жанровете, с които децата се запознават още в първи клас. В читанката са включени стихотворения от български майстори на поетичното слово. Техният емоционален и образен език е понятен и достъпен, а жизнерадостното и весело настроение импонира на детското светоусещане. При изучаването на стихотворенията водещите акценти са върху съзвучността на чувствата и настроението, изразени в творбата, и детското възприятие. Работата върху стихотворението е насочена към приобщаването на учениците към красотата на поетичното слово и преживяванията на лирическия герой. Стихотворението е благодатен жанр по отношение на възможностите, които предлага за формиране и развиване на комуникативните компетентности. Децата споделят чувствата, които пробужда в тях художествената творба; настроението, което създава; правят опити за откриване на звучността чрез игра с римите; рисуват с думи картините, които си представят; наблюдават експресивната функция на различните части на речта; опознават метафоричния език на поета, като откриват думи в преносна употреба. 

“В света на растенията” – работни листове 

Аворското стихотворение ще ни помогне да преосмислим научните факти през емоционалната изразителност на художественото слово в три малки стъпки. Първото нещо, което правим след прочита на творбата, е да поставим заглавие. (Мъничкото семе; Мечтите на малкото семе). Тази незначителна на пръв поглед задача цели да концентрира вниманието на децата и да пробуди тяхното въображение. На следващо място идва ред за проследяване на жизнения цикъл на растението, отговаряйки на въпроса: “През какви промени преминава растението?” Разбира се, малкото семе първо трябва да попадне в благоприятна за живот среда, да поникне, да израсте, да цъфне, да даде плодове и да разпръсне семенцата си. Третата ни задача е да потърсим съзвучията в края на стиховете, за да усетим мелодиката и динамиката на поетичното слово. По-интересно обаче е да нарисуваме с думи растението, описано в стихотворението. Веднъж разгърнали палитрата на въображението, ще надникнем в метафоричния език на поета, за да осмислим значението на думичките, употребени в тяхното преносно значение. Тук щрихираме някои от основните изразни средства, като изхождаме от познанията на децата за частите на речта.